Trình tải xuống video riêng tư trên Facebook (Getfvid)

Tải xuống các video riêng tư trên Facebook

  1. Chuyển đến Trang Video Riêng tư
  2. Nhấn CTRL + U để xem nguồn trang
  3. Sao chépDán nguồn trang bên dưới

    Xem Hướng dẫn: Cách tải xuống video riêng tư trên Facebook