Social HD Video Downloader

Tiện ích mở rộng Social HD Video Downloader thêm một nút trên trang Facebook để tải video trực tiếp. Điều này giúp bạn có thể sử dụng FbVideos nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Getfvid.io cho Chrome (Social HD Video Downloader) Cài đặt tiện ích mở rộng từ cửa hàng chrome trực tuyến

Cài đặt thế nào

Đi đến Chrome web store để cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt Getfvid miễn phí.